Подпорни съоръжения

 

подпорна стена тип армиран насип
гравитачна подпорна стена с геоклетъчна система

Гравитачни подпорни стени с габиони или геоклетки

Наличие на повърхностни свлачища върху скални откоси или при по-плитки свлачища с разнородни геоложки състав и здрав основен пласт. Изграждането на подпорно съоръжение следва да се извърши при ограничено пространство за изкопни работи и с височина на конструкцията до 5 м.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки