Ерозионен контрол с армирани синтетични рогозки

Решения
Пътна  и железопътна инфраструктура Вертикални армирани насипи в градска среда Защита от падащи камъни Армонасипни конструкции Подпорни съоръжения Ерозионен контрол Хидротехнически съоръжения Депа за отпадъци Специални приложения

 

РЕШЕНИЕ:

Укрепване на стръмни и/или дълги откоси със система от синтетична армирана рогозка и земни анкери, която покрива повишените якостни изисквания на приложението.

ЕЛЕМЕНТИ: