Ерозионен контрол със синтетични рогозки

Решения
Пътна  и железопътна инфраструктура Вертикални армирани насипи в градска среда Защита от падащи камъни Армонасипни конструкции Подпорни съоръжения Ерозионен контрол Хидротехнически съоръжения Депа за отпадъци Специални приложения

 

РЕШЕНИЕ:

Система с неармирани синтетични рогозки приложима при нестръмни откоси, за които не се изисква значително укрепване, а задържане на повърхностния слой почва, позволяващ последващо озеленяване.

ЕЛЕМЕНТИ:

  1. Почва;
  2. Неармирана синтетична рогозка;
  3. Хумусен слой;
  4. Озеленяване.