Пътна  и железопътна инфраструктура

 

решения при изграждане на пътна ифраструктура
Усилване пътна основа

Стабилизиране на земна основа под пътни и ж.п. насипи

При изграждане и реконструкция на пътища може да възникнат проблеми свързани с: ниска носимоспособност на земната основа; водонаситени или слаби почви; ограничения във височината на пътната конструкция и др.

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Появата на рефлекторни пукнатини; пукнатини, вследствие термични напрежения и умора; коловози и набраздявания и други нарушения в цялостта на пътната настилка са често срещани проблеми в процеса на експлоатация на пътнотранспортната инфраструктура.

Армиране на пътни насипи в градска среда

В градска среда не винаги е възможно изграждане на традиционни мостови конструкции и армирани насипи, поради пространствени ограничения. Наличието на повишени изисквания относно визията и вписването на конструкцията в заобикалящата среда налага използването на алтернативни решения.

Армирн насип - система Terramesh

Подпорни съоръжения тип Армиран насип

Наличие на дълбоки свлачища по откоси, вследствие на преовлажняване и влошаване консистенцията на глинести почви. Укрепване на изкуствено създадени откоси с цел заравняване и усвояване на терени. Изисквания към подпорното съоръжение за височина над 5 м.

подпорно съоръжение тип армиран насип - комбинирана система

Комбинирани армиращи конструкции

Изисквания за укрепване на слаби почви в дълбочина, посредством подпорно съоръжение с височина над 10 м.

Системи за защита на устои и фундаменти

Защита на устои и фундаменти на мостови съоръжения

В повечето случаи, изграждането и реконструкцията на мостове са свързани с предотвратяване на негативното въздействие на ерозионни процеси под влияние на течащи води или атмосферни условия, както и деформация/ слягане в резултат на динамични натоварвания върху пътната конструкция. Това налага защита на устоите и фундаментите на съоръжението.

защита от падащи камъни - крайпътна инфраструктура

Защита от падащи камъни

Пътищата, железопътните линии и населените райони често са в непосредствена близост до откоси, подложени на срутищни процеси. Негативното им влияние може да се проявява локално или да застрашава общата устойчивост на откоса.

Ерозионен контрол

В резултат на комбинираното въздействие на дъждовни, повърхностно течащи и транспортиращи седименти води, вятър, и др. върху изкуствено създадени откоси при изграждане на транспортна инфраструктура, често възникват повърхностни ерозионни процеси.

Подпорно съоръжение

Подпорни съоръжения

При изграждане или реконструкция на крайпътната инфраструктура често възникват проблеми, свързани с общата устойчивост на прилежащите откоси. Възможни негативни последици от липсата на адекватно решение са: забавяне строителството на инфраструктурния обект, затваряне на пътната артерия, застрашаване здравето и живота на пътуващите.

Система за изграждане на шумоизолираща преграда

Шумоизолиращи стени

Преминаването на високоскоростни пътища и железопътни линии през населени места може да доведе до: повишени стойности на шума; влошаване средата на живот; засягане на крайпътните сгради при възникване на пътно-транспортно произшествие.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.