Хидротехнически съоръжения

 

Хидротехнически съоръжения
Решения за корекции на реки

Корекции на реки

Технологиите за изграждане на хидротехнически съоръжения трябва да отговарят на редица високи изисквания по отношение на: гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост и икономичност. В съвременното строителство все повече се наблюдава тенденция за замяна на старите методи с нови системи.

Водостоци с габиони и матраци

Преминаването на транспортна инфраструктура през реки, зони с поройни дерета и др. налага изграждане на водостоци за водохващане и водоотвеждане с цел предотвратяване разрушителното действие на водата върху пътното съоръжение.

Земнонасипни съоръжения - язовирни стени и диги

Язовирни стени и диги

Липсата на естествен материал за изграждане на водоплътен екран при земно-насипни съоръжения, като язовирни стени и диги, налага използването на системи с геосинтетични материали. За този тип съоръжения следва да се предвиди и подходяща защита от повърхностна ерозия на водния и въздушен откос.

дренажни системи

Дренажи

Наличието на повърхностни и подпочвени води в терените, предназначени за изграждане на сгради и съоръжения, налага изпълнение на подходящи системи за дренаж.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.