Подпорни съоръжения

 

подпорна стена тип армиран насип
гравитачна подпорна стена с геоклетъчна система

Гравитачни подпорни стени с габиони или геоклетки

Наличие на повърхностни свлачища върху скални откоси или при по-плитки свлачища с разнородни геоложки състав и здрав основен пласт. Изграждането на подпорно съоръжение следва да се извърши при ограничено пространство за изкопни работи и с височина на конструкцията до 5 м.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.