Гравитачни подпорни стени с габиони или геоклетки

гравитачна подпорна стена с геоклетъчна система

 

Проблеми:


Наличие на свлачищни процеси, които могат да бъдат овладяни посредством подпорни съоръжение с максимална височина до 5 м.

Условията на приложението се отличават с:
  • ограничено пространство за изкопни работи и механизация;
  • наличие на подходящ естествен материал;
  • необходимост от дрениране на насипа.

решения:

В зависимост от конкретните изисквания на обекта за устойчивост и икономическа целесъобразност са възможни вариантни решения, включително:
  • Гравитачна подпорна стена от габиони от двойно усукана телена мрежа (каменно лице или озеленяване чрез вегетативни джобове);
  • Гравитачна подпорна стена от геоклетъчна система ( озеленяване на откоса, чрез отстъпи в лицевата част на конструкцията, запълнени с хумусен слой).

 

ДЕТАЙЛИ