Стабилизиране на земна основа под пътни и ж.п. насипи

Усилване пътна основа

 

ПРОБЛЕМИ С ОСНОВАТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОСТОЯННИ ИЛИ ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА:

  • ниска носимоспособност;
  • разнороден състав;
  • водонаситени или слаби почви;
  • ограничения във височината на пътната конструкция;

Решения:

В зависимост от изискванията на конкретния проект са възможни решения с приложение на геосинтетични материали, материали от двойно усукана телена мрежа, както и комбинирани системи.

 

ДЕТАЙЛИ